INFORMACJE O OPŁATACH UMIESZCZONO NA DOLE STRONY

 

 

 

 

 

 

 


Począwszy od dn. 01 października 2014 r. znika obowiązek składania „Oświadczeń studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”.

 


 

 

Informacje o stypendiach dla studentów, Domach Studenckich, ubezpieczeniach zdrowotnych i kredytach studenckich.

 


*** NUMERY TELEFONÓW ***
P. Magdalena Bogucka(pok. 027 MiNI):

 

P. Monika Gostomska-Kosiorek (pok. 027 MiNI):

 

P. Hubert Pająk (pok. 033 MiNI):

 

P. Ewelina Szczęsna (pok. 033 MiNI):

 

Godziny otwarcia Dziekanatu:

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 11am – 2pm
Wednesday office closed

OFFICE HOURS
Vice-Dean for Academic Affairs
dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski
Monday: 11am – 12.05pm
Tuesday: 1pm – 2pm
Monday:  4pm – 5pm – Please, make an appointment via e-mail:
k.szaniawski@mini.pw.edu.pl

Vice-Dean for Student Affairs
dr hab. Bogusława Karpińska
Monday: 11am – 12pm
Tuesday: 1pm – 2pm

Computer Science Studies Supervisor
dr inż. Iwona Wróbel
Tuesday: 11.30am – 12pm
Tuesday: 2pm – 3pm
Room 522
Please, make an appointment via e-mail: i.wrobel@mini.pw.edu.pl

Dean’s Proxy for Computer Science Studies
dr inż. Joanna Porter-Sobieraj
Friday: 09.45 – 10.30 / 9.45am – 10.30am
Room 523
Please, make an appointment via e-mail: joanna.porter-sobieraj@mini.pw.edu.pl

Dean’s Proxy for International Student Exchange Programmes
dr inż. Artur Nowakowski
Monday: 8.00 – 9.00 / 8am – 9am
Wednesday: 10.00 – 11.00 / 10am – 11am
Room: 556
Please, make an appointment via e-mail: erasmus@mini.pw.edu.pl

Dean’s Proxy for Professional Training Placement
mgr inż. Łukasz Błaszczyk
Thursday: 12.30 – 13.30 / 12.30pm – 1.30pm
Room: 417
Informacje i dokumenty dotyczące praktyk

 

W okresach sesji egzaminacyjnych, przerw świątecznych i międzysemestralnych, terminy przyjęć studentów przez prodziekanów są odwołane. W pilnych sprawach proszę o umawianie się z prodziekanami korzystając z poczty e-mail.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Podanie o ponowną rejestrację
 2. Podanie o urlop
 3. Podanie o wznowienie
 4. Podanie o przeniesienie
 5. Karta obiegowa
 6. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
 7. Informacje ogólne dot. obron, szablon pracy dyplomowej

 

 


OPŁATY

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia od semestru zimowego w r. ak. 2012/2013 i póżniej są zobowiązani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w PW. Studentów studiów niestacjonarncyh ten obowiązek dotyczy od 2006 r.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW oraz Regulaminem Studiów w PW:

 • W przypadku zaległości w regulowaniu opłaty Studenci nie będą dopuszczani do zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń.
 • Niewniesienie semestralnej opłaty za studia niestacjonarne / dopłaty do zwiększonych kosztów kształcenia dla studiów anglojęzycznych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych danego semestru oznacza rezygnację z podjęcia kształcenia.
 • W szczególnych przypadkach na pisemny, uzasadniony wniosek Studenta Prodziekan ds. Nauczania może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty semestralnej opłaty za studia.
 • Faktury dla firm będą wystawiane tylko na podstawie pisemnego wniosku z tej firmy, wyłącznie przed rozpoczęciem semestru.

 

OPŁATY

 


ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE STUDENCKIE

Zgodnie z pkt. 5.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 02 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2006, nr 224, poz. 1634) jesteście Państwo zobowiązani niezwłocznie informować Uczelnię w każdym przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej. Przez zniszczenie rozumiemy również wytarte zdjęcie i/lub dane osobowe uniemożliwiające identyfikację osoby legitymującej się elektroniczną legitymacją studencką. W związku z powyższym informuję, iż nieczytelne legitymacje nie będą miały przedłużonej ważności. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu ELS wynosi ok 7 do 10 dni roboczych.


Opłaty za wydanie dokumentów
(wyciąg z decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzajacych przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

1 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (duplikat) – (Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej) 25,50 zł
2 Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 17,00 zł
3 Wydanie indeksu 4,00 zł
4 Wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych 30,00 zł
5 Opłata za powtórne realizowanie niezaliczonych zajęć w języku polskim, studia stacjonarne, za jedną godzinę ćwiczeniową 10,00 zł
6 Opłata za powtórne realizowanie niezaliczonych zajęć w języku angielskim, studia stacjonarne, za jedną godzinę ćwiczeniową 20,00 zł
7 Opłata za wznowienie studiów 80,00 zł
8 Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60,00 zł
9 Wydanie dodatkowego odpisu dyplomy w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł
10 Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 19,00 zł

Opłaty, o których mowa w cytowanej decyzji, powinny być uiszczane przelewem lub w kasie Banku PEKAO SA, ul. Noakowskiego 18/20, w odniesieniu do opłat określonych:

W punktach 1 – 7 53 1240 1053 5111 1120 0010 0091
W punktach 8 – 10 87 1240 1053 5111 8215 0010 0091

Pełny tekst decyzji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

UWAGA, osoby wznawiające studia zobowiązane są do wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 80,00 zł na konto wydziałowe (tj. 53 1240 1053 5111 1120 0010 0091) z dopiskiem: 1120, Nazwisko i imię – opłata za wznowienie

Opłata za powtórne realizowanie niezaliczonych zajęć oraz opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi:

 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM 10,00 ZŁ ZA GODZINĘ
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 15,00 ZŁ ZA GODZINĘ
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM 80,00 ZŁ ZA WYKŁAD
 • STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 120,00 ZŁ ZA WYKŁAD

Opłatę oblicza student wg wzoru:
tygodniowa liczba godz. (ćw./lab./proj.) x 15 tyg. x powyższa stawka za 1h
PŁATNOŚĆ ZA WARUNKI POWINNA ZOSTAĆ UREGULOWANA DO 15 PAŹDZIERNIKA (warunki z semestru zimowego) LUB DO 7 MARCA (warunki z semestru letniego)

KOPIĘ DOWODU WPŁATY PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU BĄDŹ WYSŁAĆ E_MAILEM NA ADRESdziekanat@mini.pw.edu.pl

Wpłaty należy dokonać
w Banku PEKAO S.A. ul. Noakowskiego 18/20
lub na konto Politechniki Warszawskiej
Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa

53 1240 1053 5111 1120 0010 0091

z dopisaniem: 1120, nazwisko imię – opłata za warunek.
Studenci, którzy w terminie nie dostarczą ksera dowodu wpłaty bądź nie wyślą potwierdzenia na e-maila dziekanat@mini.pw.edu.pl będą skreśleni z listy studentów.